L Harfi İle Başlayan Deyimler ve Deyimlerin Anlamları Hakkında Bilgi

  • PDF
Lades tutuşmak: İki kişi tavuğun lades kemiğini birer ucundan tutup kırarak lades oyununa Snuff pornography involves the actual death of any of the participants, consenting or otherwise, simulated death is not considered snuff. Transsexual people Transman pornography features performers who were born female and who medically transitioned to male. Group sex is sexual behavior involving more than two participants. Women that take on the roles of the giantess within this fetish often find the practice to be empowering and enjoy being worshiped. If ejaculation is onto the other person face it can be called how viagra works a facial. There may be more than two participants; both group sex and gang banging can be included. Bobbi S. Bhabha, Anne McClintock and Kobena Mercer. The related term twinkle-toes, which implies that a man is effeminate, tends to be used in a derogatory manner. Mammary intercourse is a sex act, performed as foreplay or as non-penetrative sex, that involves the stimulation of the male penis by the female breasts and vice versa. As of 2013, little analysis of this paraphilia has been reported in medical literature. Gay-for-pay describes male or female actors, pornographic stars, or sex workers who self-identify as heterosexual but who are paid to act or perform as homosexual professionally. This stop and go build-up, known as edging, can achieve even stronger orgasms. Terminology for roles varies widely within the various BDSM subcultures. Women porn is often produced by women and aimed specifically at the female market - rejecting the view that men are turned on by porn but women only by a box of chocolates. Ass to mouth pornography shows the transfer of a performer penis from a second performer anus to that same second performer mouth in a single shot. Usually that person prefers to stage the wetting so that his/her legs become soaked with urine. Entacle erotica describes a type of pornography most commonly found in Japan which integrates traditional pornography with elements of bestiality and a fantasy, horror, or science-fiction theme. Foot fetish pornography features heavy emphasis on the feet of the participants, either in combination with kissing and genital sex or in the context of acts such as trampling or crush fetishism. başlamak
Lafa boğmak (birim): Onun konuşmasına, tek bir sözcük bile söyle mesine fırsat vermemek.
Laf açmak : Söz etmek, konuşmak; söz açmak.
Laf altında kalmamak: Kendisine söylenilen alaylı, kına sözlere gere ken karşılığı vermek.
Laf anlamamak : Anlayışsız, dik kafalı, inatçı olmak; söz anlamamak.
Laf aramızda : “Konuşacaklarımız aramızda kalsın.” anlamında.
Laf atmak (birine): -1. Bir erkek tanımadığı bir kadına uygunsuz ya da hoşa gidici sözler söylemek. -2. Ona sözle sataşmak. -3. Çene Çalmak, söyleşmek.
Lafa tutmak (birini) : Konuşmayı uzatıp onu işinden alıkoymak.
Laf çıkmak : Asılsız bir haber, söylenti, konuşma konusu haline getiril mek ; söz çıkmak.
Laf dinlemek : bk. Söz dinlemek.
Laf düşmemek (birine): -1. Başkalarının yanında kendisinin söz söy lemesi yakışık atmamak. -2. Konuşma sırası kendine gelmemek; söz düşmemek.
Laf ebesi: Çok konuşan, herkese taf yetiştiren (kimsei,
Laf etmek : -1. Konuşmak. -2. Dedikodu konusu yapmak.
Laf geçirememek : bk Söz geçirememek.
Laf gelmek : bk Söz gelmek.
Lafı ağzına tıkamak : Bir kimsenin konuşmasını beğenmeyip uygun cevapta susturmak; sözü ağzına tıkamak.
Lafı açılmak : bk. Sözü açılmak.
Lafı ağzında gevelemek : Söyleyeceklerini açık bir biçimde dile getire memek; sözü ağzında gevelemek.
Lafı çevirmek: Sakıncalı olduğunu anlayınca konuşmayı başka bir ko nuya çevirmek; sözü çevirmek.
Lafı değiştirmek : Başka bir konuya geçmek, konuşma konusunu de ğiştirmek
Lafı mı olur : ‘Ne önemi var?” anlamında; sözü mü olur.
Lafını balla kestim : Konuşan bir kimseden konuşmasını kesip kendisi ne konuşma fırsatı vermesi için söylenen özür sözü.
Lafını bilmek: Tutarlı, bilinçli olmak; sözünü bilmek.
Lafını etmek : bk. Sözünü etmek.
Lafını kesmek: bk. Sözünü kesmek.
Lafı yabana atmamak: Söylenen sözlere değer vermek; sözü yaba na atmamak.
Laf işitmek : Azarlanmak, paylanmak; söz işitmek.
Laf kaldırmamak: Onuruna dokunan sözlere tepki gösterip karşılık vermeye yeltenmek; söz kaldırmamak.
Laf kıtlığında asmalar budayayım : Boş konuşanlarla alay etmek için kutlanılır.
Laf lafı açmak: Bir sözden (konudan) başka bir söze (konuya) geç mek.
Laf ola (beri gele, torba dola) : Bir sözün saçma, anlamsız olduğunu belirtmek için söylenir.
Laf olmak : Dedikodu yapılmak; söz ofmak.
Laf olsun diye : Belirli bir amaç gözetmeden, gelişigüzel.
Laf söyledi balkabağı: “Şu aptalım söylediği lafa bak!” anlamında.
Lafta kalmak : Bir söz yerine getirilmemek, iş bir türlü gerçekleşti ri I me-mek; sözde kalmak.
Laftan anlamak: Anlayışlı olmak, söz dinlemek; sözden anlamak.
Laf taşımak : Bir kimsenin aleyhinde söylenenleri gidip o kimseye an latmak.
Laf yetiştirmek: Söylenen sözlere anında karşılık vermek; hiçbir sö zün altında kalmamak.
Laf yok : Kusursuz, mükemmel, iyi; söz yok.
Lahavle çekmek (okumak) : Öfkeli, sıkıntılı vb. durumu yatıştırmak için “Lahavle” ile başlayan Arapça duayı okumak.
Lakap takmak (birine) : Bir kimseye ya da aileye kendi adının dışın da herhangi bir özelliğine uygun bir ad vermek.
Lakayıt kalmak : bk. Kayıtsız kalmak.
Lakırdı etmek: Konuşmak, söyleşmek
Laklak etmek: Şundan dundan söz etmek; havadan sudan konuş mak.
Lamı cimi yok : “Başka çaresi yok, bu ne olursa olsun yapılacak.” anla mında.
Lanet okumak (birine) : Bir kimsenin, Tanrfnın merhametinden yok sun kalmasını, Tann’nın gazabına uğramasını dilemek.
Lanet olsun : “Allah kahretsin!” anlamında.
Lastikli konuşmak: Her anlamlara gelebilecek biçimde konuşmak.
Leke sürmek (birine) : Ona suç yüklemek, onu lekelemek. (Kars. Ça mur atmak, kara çalmak.)
Lep demeden leblebiyi anlamak : Bir kimse sözünü bitirmeden ne demek istediğini aniayıvermek.
Leş gibi: -1. Çok pis (yer). -2. Rahatsızlık veren, ağır (koku). -3. Yor gun bir biçimde.
Leşini çtkarmak: Bir kimseyi kıpırdayamaz duruma gelinceye dek dövmek; pestilini çıkarmak.
Leşini sermek : -1. Ölümle tehdit etmek. -2. Çok dövmek.
Leyleği havada (ayakta) görmek : O yere göç eden leyleği ilk kez havada uçarken gören kişi, o yıl kendisinin de oradan oraya gezece ğine inanmak ya da yıl içinde oradan oraya durmaksızın gezmekte oluşunu, o yıl leyleği itkin havada uçarken gördüğüne bağlamak.
Leyleğin ömrü laklakla geçer: Bir işi tasarlayan fakat gerçekleştire meyen kimse için alay yollu söylenir.
Lök gibi oturmak : Bütün ağırlığıyla bulunduğu yeri kaplarcasına otur mak.
Lügat paralamak: Anlaşılmaz, ağdalı bir biçimde konuşmak, yazmak.